• 0

    Brak produktów w koszyku.

X
Tag
  • Brak dostępnych list

Dział 1. Postanowienia ogólne

1.1.     Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki składania Zamówień w Sklepie internetowym Na Psa Urok (zwanym dalej Sklepem) działającym pod adresem www.napsaurok.eu.
1.2.     Właścicielem Sklepu jest Aleksandra Kujdowicz, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) pod nazwą Aleksandra Kujdowicz, z siedzibą przy ul. Księcia Władysława Opolczyka 21D/5, 92-417 Łódź
NIP: 7282744783; REGON: 3692527151.
1.3     Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową preparatów pielęgnacyjnych dla zwierząt oraz kosmetyków dla zwierząt za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
1.4.     Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

Dział 2. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Na Psa Urok: Sklep internetowy działający pod adresem www.napsaurok.eu.
Regulamin: niniejszy regulamin, dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego Na Psa Urok.
Sprzedawca: Aleksandra Kujdowicz, ul. Księcia Władysława Opolczyka 21D/5 , NIP: 7282744783, REGON: 369252715
Klient: osoba fizyczna, osoba prywatna lub jednostka organizacyjna dokonująca zakupów w Sklepie internetowym Na Psa Urok,
Strony: Sprzedawca i Klient.
Towar: dostępny asortyment oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym Na Psa Urok.
Cena: wyrażona w polskiej walucie (PLN), zawiera podatek VAT (kwota brutto). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
Umowa: umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Stronami w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego Na Psa Urok
Dane osobowe: dane Klienta o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj).
Koszyk: elektroniczny formularz zamówienia udostępniony przez Sprzedawcę na stronach sklepu internetowego Na Psa Urok, za pomocą, którego Klient dokonuje zakupu Towarów.
Zamówienie – należy przez to rozumieć czynność prawną (zawarcie umowy kupna-sprzedaży) dokonywaną przy użyciu Koszyka, w czasie, której Klient wyraża chęć kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem oraz Ceną.
Realizacja Zamówienia: czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Klienta.
Dostawa: rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika (np. firmy kurierskiej) oraz kosztów tej usługi.
Koszt dostawy: opłata za Dostawę Towaru do Klienta określona poprzez czas i koszty dostawy w Sklepie internetowym Na Psa Urok.
Płatności: czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie wskazanej Ceny Towarów i Kosztów dostawy.
Dowód zakupu: należy przez to rozumieć potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedającym, a Klientem w formie rachunku, faktury lub potwierdzenia dokonania Płatności.
Adres pocztowy: imię i nazwisko, bądź nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulicę: ulica, numer budynku, numer lokalu bądź mieszkania; w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: nazwa miejscowości, numer nieruchomości, kod pocztowy i miejscowość).
Adres reklamacyjny:
Na Psa Urok
Aleksandra Kujdowicz
ul. Księcia Władysława Opolczyka 21D/5
92-417 Łódź

Dane kontaktowe:
Aleksandra Kuydowicz
ul. Księcia Władysława Opolczyka 21D/5
92-417 Łódź
telefon: +48 694804865

Dział 3. Korzystanie ze sklepu internetowego oraz składanie zamówień

3.1.     Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.2.     Sklep internetowy Na Psa Urok może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego w szczególnych przypadkach, takich jak: podanie w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym danych niezgodnych z prawdą, bądź też, kiedy dane są niepełne, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich. Ponadto w przypadku dopuszczenia się innego zachowania, które może zostać uznane przez Sprzedawcę za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, obrażające dobre obyczaje lub godzą dobre imię Sprzedawcy.
3.3.     Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać kolejnej rejestracji.
3.4.     Zamówienia w Sklepie można składać poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu. Aby zamówić Towar należy dokonać wyboru rodzaju towaru i jego ilości, poprzez dodanie go do Koszyka, a następnie po sprawdzeniu czy wybrane towary i ich ilości są zgodne z wolą Klienta kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
3.5.     Zamówienia drogą elektroniczną mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane będą od rana następnego dnia roboczego.
3.6.     Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: Cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób Dostawy.
3.7.     Klient zobowiązuje się w trakcie składania zamówienia podać wszelkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z prawdą. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.
3.8.     Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:
dane potrzebne do realizacji zamówienia,
zamówione produkty,
sposób dostawy (firma kurierska, paczkomaty),
sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale 4 niniejszego Regulaminu)
3.9.     Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
3.10.   Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
3.11.   Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest niezwłocznie, w przypadku wyboru płatności za pomocą przelewu lub serwisu Przelewy24.pl niezwłocznie od momentu zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sklepu.
3.12.   Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy kupna-sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia (w przypadku wyboru płatności innego niż za pobraniem).
3.13.   Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta w sposób wskazany w pkt. 3.1 stanowi prawnie wiążącą Umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem.
3.14.   W przypadkach, gdy Sprzedający nie ma możliwości wysłania Towaru zamówionego przez Klienta, Sprzedający zobowiązuje się do wysłania Towaru zastępczego za tą samą cenę, wybranego przez Klienta lub zwrotu płatności za Towar oraz przesyłkę, informując uprzednio o tym Klienta drogą elektroniczną.
3.15.   Sklep prowadzi działalność na terenie Unii Europejskiej.

Dział 4. Dostawa i płatności

4.1.     Klient może dokonać płatności poprzez serwis przelewy24.pl , przelew bankowy lub za pobraniem.
4.2.     Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej
4.3.     Zamówione Towary dostarczone są zgodnie z regulaminem Dostawcy.
4.4.     Towar wysyłany jest do Klienta przez Sprzedającego w terminie do 7 dni roboczych, liczonych od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.
4.5.     Klient pokrywa całkowity koszt dostawy.
4.6.     Dostawa Towarów jest ograniczona do Unii Europejskiej z wyjątkiem krajów: Cypr, Malta, Portugalia, Chorwacja i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4.7.     Zamówienia są realizowane i dostarczane w dni robocze. Cena przesyłki jest uzależniona od formy płatności, kraju dostarczenia oraz od wartości zamówienia.
4.8.     Koszty wysyłki do Polski i innych krajów UE:

Kraj wysyłki
Koszt dostawy
Polska
10 PLN – przy wyborze opcji Poczta Polska
Paczka Pocztowa Priorytetowa – płatność z góry

15 PLN – przy wyborze opcji Poczta Polska Paczka Pocztowa pobraniowa

12 PLN – przy wyborze opcji Kurier – płatność z góry

15 PLN – przy wyborze opcji Kurier pobranie

DARMOWY TRANSPORT – przy zamówieniu powyżej 150 PLN

Dział 5. Reklamacje

5.1.     W przypadku niezgodności Towaru z umową, Klient zobowiązuje się do kontaktu ze Sprzedającym w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia wady poprzez powiadomienie Sprzedającego wysyłając informację na adres e-mail zamowienia@napsaurok.eu.
5.2.     W reklamacji Klient powinien podać imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, datę stwierdzenia wady, podać opis reklamowanego Towaru oraz jednoznaczny opis jego niezgodności z Umową.
5.3.     Sklep rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni od odbioru Towaru, o ile Towar nie posiada śladów użycia.
5.4.     Reklamacje związane z zakupionym Towarem rozpatrywane będą na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
5.5.     Koszty transportu związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Klient.
5.6.     Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Na Psa Urok Aleksandra Kujdowicz o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.
5.7.     Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Na Psa Urok Aleksandra Kujdowicz, ul. Księcia Władysława Opolczyka 21D/5, 92-417 Łódź, z dopiskiem “NIEPRAWIDŁOWOŚCI W FUNKCJONOWANIU SKLEPU”
5.8.     W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.